Вуӆы тащ хотатн па веӆпасты панатн энмам няврэмат ёмхатӆат сыс ёӆн сютчаӆат па каш верӆат

Кашң Яӆап таӆ емхатӆат хоятат самаңа ӆаваӆӆат. Ун хоятат куш ай няврэмат иса емхатӆ кеша ӆэсятыӆат. Хой утаӆтыяӆ – утаӆтыты верӆаӆ яма ӆэщатӆаӆы. Хой рупатӆ – таӆ соханты унты верӆаӆ етшаптаӆат.

Яӆап таӆ емаң хатӆат кеша рут хоятат кум шитӆат ияха уйтантыты. Хой хуваншак уӆ ванашк уратӆат ёхатты. Там йис рутӆув ун мур хуват арсыр тахаятн уӆӆат. Яӆап таӆ емаң хатӆ – симась емаң хатӆ, хун ван рутата мосаӆ йи пасан сурыйн актащиты.

Няврэмат таӆаң таӆ ашкуӆаятн па интернататн утаӆтысат па вусат. Марэ-масаят па ёхи, аңки-ащи хоща ӆытӆат. Яӆап таӆ сютчаты хатӆат кеша ёхиэса ӆӆаят. Опращӆаӆн ёхи ӆаваӆӆаят.

Щиты ӆавӆасас Данил Озелов. Ӆув Васьёхановн ашкуӆа-интернатан хутмет классан утаӆтыяӆ. Туп сютчаты хатӆат-ки питӆат ӆув мохты вуӆы хота уратаӆ. Щита ӆув аңкеӆ па ащеӆ уӆӆатан. Данил авкаят па ампат таяӆ. Ӆувеӆаӆ шеек самаңа тайӆаӆӆы. Войӆаӆ пиӆан айтэӆн ияха энмас. Щит ӆув ӆухасӆаӆ. Тампуш ӆув па мохты Яӆап таӆ сютчаты хатӆат каникулы кеша яйӆ пиӆн ащеӆ па аңкеӆ хоща манас.

– Вуӆы хотан ям. Тата ма энамсам. Ёӆн кашң пораян ям. Тата ма омаема нётӆам: ӆонщ па йиңк аӆӆам, юх сэварӆам па халатӆам па иса муй мосаӆ верӆам, – потарӆ Данил Озелов. – Товийн ма ищи ты йиӆам па сус унты нётӆам касӆыты. Касаӆӆам, хуӆ веӆӆам, рых акатӆам, нёхратӆам – рупата ар.

Наталья Романовна Озелова Яӆап таӆ сютчаты хатӆат сыс кум шитаӆ рутӆаӆ хоща ӆоңемиты. Опиӆаӆ, яйӆаӆ па апщиӆаӆ хоща яңхаӆ. Щаӆта щи юпина няврэмӆаӆ пиӆна ӆув вуӆы хотаӆа манаӆ. Ӆув 1-мет бригадаян Мужевский сельхозпредприятияян рупатӆ. Ӆув хосяеӆ ищи рутӆаӆ сютчаты па мойӆаты ёхтыӆыӆат. Камтса хатӆа хиӆыеӆ Мироша ёхтыӆыяс. Ӆув айтэӆн утӆас вуӆы хота яхты. Ӆув туса ёнтам моӆщаңӆ па тупарӆаӆ ӆуматсаӆӆы. Симась сохан хошам па умась наварты.

Там иты ёхи ёхтыӆыяӆ кашң няврэм хой утн энмас. Сютчиман пора сора манаӆ. Щи сютчаты хатӆатн няврэмат аӆ щиты ант омасӆат. Ӆув айтэӆн утаӆсат аңки-ащия нётапса верты. Сишн хой хоӆап омасӆ па хуӆ веӆаӆ, хой тащ воштыяӆ. Хой юх сэварӆ па ӆонщ аӆтаӆ. Щиты щи вуӆэң ёх па веӆпасты ёх няврэмат сютчиӆат.

Там Яӆап таӆн ӆув ат тумтака уӆӆат. Муй атам вус па кашэт ат хащлат катра талн. Яӆап нумасӆаӆ па верӆаӆ Яӆап таӆна яма ат тыйӆат. Яӆап таӆна ям уӆапса шоши хоятӆува. Вещката уӆтыя. Юр ӆувеӆаӆа, тумтак еш па тумтак кур. Муң ханты мирэв уӆапса па ясаң ат еӆӆы туӆат. Турам ӆув пеӆаӆ ат аңкармаӆ па нётап вераӆ. Турам пиӆн ат атуӆӆат па амтатӆыӆат. Яӆап таӆ емаң хатаӆ пиӆан нынан!

№3 16 января 2021