Овас мувн уӆты хольмаң-кем тус ёш нэңат верам хорамат Пулңаватн вантапса хотн этаӆтысаят

Ешауӆ тови хатӆат ёхатӆат па ӆув пиӆаӆн хошам наяң хатӆат. Ункер тыӆащн Мур ӆоватн нэңат емхатӆ 8-мет хатаӆн поснтаӆа. Пуӆңаватн Яӆап таӆ тыӆащн вантапса лот «Руками женщины» нэмпи ӆарпитам, хота рахаӆ вантыя хоты хорамаңа па туса муң Овс мув ханты хоятӆув ёнтасӆат па вератӆат. Арпелк верам пормасат муң хоятӆув ӆэщатсат. Ханты нэңат иса муй мосаӆ хошӆат. Меет ӆаварт – щит юх па ӆов эӆты хорамат верты. Щимащ тусаң нэ ханты хоят кутӆувн уӆ.

Художник, член Союза художников России – щит Наталья Сергеевна Талигина. Ӆув уӆ па рупатӆ Пулңават воошан. Хорам пормасат ханшаӆ па вераӆ. Верам отӆаӆ мур хуват камн тахаятн вантӆаят па уятӆаят.

– Ма Катравошна сэма питсам. Эви опращ-нэмем – Сайнахова. Айтэӆн вантсам хоты ащем вератӆ. Муй арат нумӆэм, ӆув иса верантаӆ, аӆ щиты аӆ омасӆ. Муй мосты пормасат ӆув ёшӆаӆн верман вуӆӆат. Хотат ӆонщас, щи тумпина юх хопат ищи верас. Ма па айие ӆув пуңаӆн ӆарисам, ёнтсам. Унашек йисам ямашк ванты питсам, хоты ӆув нёхратаӆ, хоты кеши ёшаӆн катаӆаӆӆы. Хоты яӆап юх аваӆ ищи ай пора эӆты нумӆэм, – ястаӆ Наталья Сергеевна. – Ашкуӆаян утаӆтыман муң вощлах эӆты каман-хорпи войиет версув, щаӆта пластилин па айпсув. Щи вер щикем самаңа тайсэм па ашкуӆа ӆухасӆама, хой ант хошаӆ, иса нётсам. Щи тумпина хор ханшты вер ищи айтэӆн самаңа тайӆэм. Муй вантӆам – щит нэпека понӆам. Ищи кум шитман одноклассникӆама нётсам хорат ямашк ханштыя.

Ашкуӆа етшам юпина ӆув 1991- мет таӆн Катравош эӆты Пуӆңавта манаӆ. Щита щи порана Межокружное училище культуры и искусств уӆмаӆ. Наталья прикладной отделенияян утаӆтыяс. Утаӆтас муй хорпи юх сыр рутат уӆӆат, маты юх пул хоты сахат нёхарты мосаӆ. Няӆ таӆ щиты утаӆтыяс. 1995 таӆн училище етшаптасӆы.

– Щи юпина еша художественный редактора Пуӆңаватна рупатсам. Па еӆӆы утаӆтаты нумас понтсам. Вантысам, маты вооша манты рахаӆ. Па 1998 таӆн Хоон Петра вооша утаӆтаты манты ӆэщатысам. Щи ун воошн Университет технологии и дизайна уӆ. Веет таӆ утаӆтысам, ищи прикладной отделенияян, – потарӆ Наталья. – Пулңавта ёхатмемн мохты рупатая Окружной дом ремёсел хоща вусаям. Щиты инты унты рупатӆам. Камн, ар-сыр вантапса харата, касапсаята рупатайӆам китыӆыӆӆам.

Ӆув ар пора эӆты юх тумпина олаңн пенопласт эӆты нёхратмаӆ. Хоӆна 3-4- мет ашкуӆа классна ай ёнты отат верыӆымаӆ. Ай ампиет, хоятыет, ӆовт, вуӆэт, камн-хорпи пормасат этыӆысат. Рущ ясаңн-ки ястаты «стала чувствовать объём и пластику». Наталья нумастаӆн щимащ вера утаӆтаты ант вертӆа, щит пиӆн сэма питӆа. Туп щи вер ерэматы ант мосаӆ, муй-кем арат мосаӆ еӆӆы туты.

Наталья Сергеевна хошӆ ай фигураят нёхарты па меет ун юх яланят сэварты. Парковые и ледовые скульптуры – щит верты ӆув ищи хошаӆ. Щимащ ун мутраят верман ӆув мир ӆоватан уятӆа. Москва воошан фестивалян «Сокровище Севера» сорнең медаль па кубок «Лучший мастер» шитас. 2018 таӆн фестивалян «Душа тундры» – оӆаң места юх эӆты нёхратман. Щит иса ёх хоят кутн кастман. Шитам мойӆапсайӆаӆ ӆуңаттыи ёшн ӆуй ант тармаӆ. Ӆув верам скульптурайӆаӆ Россия мувев ӆоватн уӆӆат. Удмуртия муван, Ноябрьск, Пулңават па Ӆапатнак воошатн, хорам, кат метра паӆат паварт эӆты сэврам скульптурайт ӆойӆат.

– Ма верэм шеек самаңа тайӆэм. Ма рупатаем манэма умащ. Ашкуӆаян, хун сочинение ханшсув, ма щимащ рупата эӆты ханшсам, хоӆта кашң хатаӆ умащӆыман яңхты рахаӆ, – няхиӆыяӆ Наталья Талигина. – Щиты щи питас.