Щиты ястаӆ Валентина Даниловна Вакуленко. Ӆув ащеӆ щирн опращнэмӆ Тырлина. Энмам мувӆ Хашкур-курт уӆтаӆ. Аңкеӆ па ащеӆ хуӆ веӆты хоятңан устан. Сишн ӆув веӆпасты вер айтэӆн яма уятаӆ.

– Утаӆтысам Горка вош ашкулаян, щаӆта па Пулңават вошн леккарнэңа утаӆтысам. Инты унты рупитӆам. Няӆ няврем тайӆам. Няврэмӆам хоӆ уна йисат. Тайӆам менят, веңат, хиӆэт, – ястаӆ Валентина Даниловна. – Аңкем, ащем араң хоятңан устан. Сишн арт ариты па ханшты хошӆам. Ма ханты хоят. Ханты мурэм яма-ки уӆ – ма самем па арыяӆ.

Щаӆта-ки ма шушмаӆам

Щаӆта-ки ма шушмаӆам,
И кур и кур хатчаман,
Каӆтамем кавармаӆ,
Кур патэм арэмаӆ,
Вутаң юш хуват,
Щартам юш хуват,
Наем ёӆта хащаӆ,
Тыӆщем ёӆта хащаӆ.
Щаӆта-ки ма шушмаӆам,
Вотэм ёӆта поӆэмаӆ,
Турмем щакляң паӆңыеӆ
Сэм сая ӆарэмаӆ.
Ӆащкам юш хуват,
Ӆэпат юш хуват,
Ӆонщан хун хойӆаям,
Ертан хун пошӆаям.
Щаӆта-ки ма шушмаӆам,
Каркам нэңа шушмаӆам,
Энмам куртэм ишакман,
Ищки мувем ишакман,
Вутаң юш хуват,
Ӆащкам юш хуват,
Нопсэм еӆӆы тувман,
Арэм еӆӆы тувман.

Итпием

Итпием туңая юшиеӆ туӆӆы,
Ёӆэм ханятман ернасэм ёнтаӆ.
Итпием, итпием, итпием,
Итпием, итпием, итпием.
Хус хорпи паӆыеӆ, ющ хорпи нёӆыеӆ,
Веншиеӆ сорнең, шаншиеӆ сорнең.
Итпием, итпием, итпием,
Итпием, итпием, итпием.
Ӆуй ӆоват итпием, ван курпи итпием,
Ван каӆтап итпием, арыян арыӆэм.
Итпием, итпием, итпием,
Итпием, итпием, итпием.
Сэв иты щуӆияӆ, хатӆ иты ворӆаӆ,
Ӆуй патыян няхаӆ, ӆуй патыян ёнтаӆ.
Итпием, итпием, итпием,
Итпием, итпием, итпием.
Ӆов тынан итпием, мис тынан итпием,
Вот эӆты юраң, ек эӆты юраң.
Итпием, итпием, итпием,
Итпием, итпием, итпием.
Най сэман вощхиӆа, тут-сунан хош-маӆӆа,
Самиеӆ ӆащкам, нопсыеӆ вещкат.
Итпием, итпием, итпием,
Итпием, итпием, итпием.
Итпем ат луттаӆэм, итпем ат уштаӆэм,
Итпием шавиӆэм, итпием ӆэщатӆэм.
Итпием, итпием, итпием,
Итпием, итпием, итпием.
Нюкия ӆонщӆэм, тучаңа понӆэм,
Щаха па вератӆам, щаха па ёнтасӆам.
Итпием, итпием, итпием,
Итпием, итпием, итпием.

Ма Асыем

Асыем сыӆаӆ кеваң, кеваң,
Асыем сыӆаӆ нявраң, нявраң,
Асыем путаӆ тэӆаң, тэӆаң,
Хуӆыеӆ хонты метӆам, метӆам.
Кев вотан Асыем ликмаӆтыӆа,
Нум вотан Асыем нюхаӆмаӆа,
Асыем сыяӆ курта щащаӆ,
Шитама уӆты ат кашащаӆ.
Ӆуң хуват пенщаран нарасӆыяӆ,
Кат пелка нопсыеӆ поӆасыеӆ,
Най сэм хопӆаӆан апаӆмаман.
Иңкиеӆ якман ныкӆы манаӆ
Асыем самаӆ вутаң-вутаң,
Асыем иңкаӆ уртаң-уртаң,
Вощхиӆӆы Асыем ма хопием,
Шавиӆӆы манем - Ӆув опиеӆ.

Ураяң Кунават нэңат

Мув Кунават нэңиет
Ураяң нэңиет,
Ерт йиңк инщман энапсув,
Вот йиңк инщман энапсув,
Таӆэв номас таяс,
Ӆуңэв номас таяс,
Мосаң мувев ура сох
Муң хощаев хояс.
Ликаң Ас ураян,
Тутаң вот ураян,
Хатаӆ шуйӆаӆ таңха,
Паӆаң хатчаӆ таңха,
Патлам ат охсох,
Нови ӆощ охсох,
Номпсэв хун шакаӆ,
Потрэв хун хоӆаӆ.
Муң арыты арыӆув
Хуӆам пана щащӆат,
Муң ёнтасты ёӆӆув
Сак сэма ӆэщаӆӆат,
Ураев муң тайӆув,
Ураев хун хайӆэв,
Ӆащкам мувэв юшаӆ
Сора куран яңхӆэв.

Сэмӆы Весан (Слепая женщина Весан)

Весан нэңии - хорам Ириня,
Сэмӆы нэңии - ояң Ириня,
Янд ап таймаӆ - тащ юкана,
Катет таймаӆ - тащ юкана.
Йис хоятат уӆты хошмеӆ,
Каман верат верты хошмеӆ.
Мув хотыян Весан уӆмаӆ,
Картэң куран тутаӆ таймаӆ.
Сус вонщапсаян - ар арымаӆ,
Ун йиңк товиян - ар арымаӆ,
Ӆэпат Весан шепан таймаӆ,
Турам наяӆ пойкаӆтымаӆ.
Пувтман йинтап ёш патыян
Ириня хошмаӆ ёнтастыя.
Отшам Сандра ики лэңкеӆ
Ураң нянян ӆаптыӆымаӆ,
Юраң Сандра порли уйман,
Ёш пелакан ек шукатмаӆ,
Хоӆап хушмаӆ каркам Сандра,
Ӆысан хошмаӆ вой мощатты.
Патлам хотан, патлам муван
Весан уӆмаӆ хоят кутан,
Уӆапсаяӆ тураман вантам,
Нявремиян ат туп партам.