Ма Воӆаң ляль эӆты уятӆам кино па хоятат ханшам нэпекат хуват. Кашаң семья муң Россия мувеван уятаӆ па номасан таяӆ щи паӆтап ляль эӆты. Муң па няврэмат еша ош верӆув па щи атам, ӆаварт пора ант ёрэматы ураңан си ӆяль пора эӆты айкеӆат аккатӆув. Муң классэв ашкуӆа музейн проект хуват рупитсув. Сишн ма ёшема «Книга памяти Лорвош район» хойӆыяс. Ма яма луңатсэм. Сита шияӆасам Максаров опрась нэм. Сит ма аңкем рутат. Ма ханшӆам Воӆаң ляля яңхам ащиращем эӆты, щит Евгений Данилович Максаров па Герасим Данилович Максаров.

Ӆын ма ун ащеңиӆам аңкем щирн. Ӆув тащ хотан вуӆы шавиман яңхсаңан.

Щи пораян Евгений Данилович семья тайс, пох па ай эвие энмаӆтас. Воӆаң ляль питаман ӆув семьяӆ пиӆн нык курта охӆас. Евгений Данилович Ущ тыӆащ няӆхощяң-мет хатаӆн 1942 таӆн Воӆаң ӆяль хара щи китса Ӆорвош район военный комиссариатн. Оӆаңн Ас хуват ун тутаң хопн тусаят Пулңават воош унты, щиӆта па лакки китсаят. Евгений Данилович Ленинградской фронт хоща соӆтана ус. Блокадной Ленинград вошн вантас, муй хорпи ӆаварт, шукаң уӆапса хоятат вантсат, ӆыӆ этаӆтаман, хой веритас рупитас. Нянь шук мощатты ураңан.

Ляль харн шек такан ям пелак ёшаӆ мушмаӆтас па хуӆам тыӆащ госпитальн ус. Ас потты тыӆащан катхощяң-мет хатаӆн 1943 таӆн демобилизуится, па ёхи, Ӆорвош курта ёхтас. Щи юпина Кев пеӆа тащ шавиты семьяӆ пиӆн манас. Туп вуӆы катаӆты мушмаӆтам ёшн ант веритас, сишн ӆув парта пелак ёшна арпелак рупитас, тынщаң ёваӆмас. Сяӆта ищки пораятн ёшӆ шеек каши ус. Ӆуң порана па ёшӆ ӆайңитыса. Щащем ими наңк ух актас па мушмаӆтам ёш лота понас. Щиты щи ямаӆтысат. Шеек ӆаварт, хун кашиӆан щящӆат. Щиты айӆта няврэмӆаӆ энампсат.

Герасим Данилович иси яйӆ пиӆан нык Ӆорвош курта охӆас. Щи пораян ӆувеӆ ӆапатхосьяң таӆ туп ус. Яӆап нэ тус ӆуӆн, уӆа па уӆа. Туп хуӆмет ляль этам таӆ Герасим Данилович Ӆорвош район военный комиссариатн соӆтана вохса Лыпат этты тыӆащ няӆмет хатаӆн, 1943 таӆн. Ӆув Тюмень воош унты яңхас, сита курс всеобуча утаӆтам. Рядовой соӆтана ханшиӆыям. Щаӆта па ёхи китӆа, тыл хося рупитты, симась ясаңна ястамат «Все для фронта, все для Победы» ураңан.

Ӆорвош курта ёхатаӆ. Мохты рупатая ханшӆтаӆ. Кат таӆ хуӆ веӆман артель «Красный Рыбак» нэмпи Ӆорвош рыбоучастокна, Кушеватской рыбзаводна рупатс. Тарм ищки таӆн хуӆы хират онасна Пулңават вооша таӆӆисат. Щи порана юш воӆаң антом. Ӆув ванта тащаң ху, ӆув вуӆыӆаӆн щи таӆӆыяс. Аплак юш хуват кат-хуӆам хатӆ Пулңават унты си ёхатлат. Сяӆта па куща ёх яңхсат Пулңават воош унты. Сишн вулэң ухаӆан куш аплак, куш ерт исипа манты рахаӆ.

Иймеӆ Дарья Васильевна тахты ваят соӆтанат эӆты ёнтас. Ӆув яма уӆмаӆан муңев потартас, хоты ӆаварт ус щи ляль порана. Ар пелак нэңат рупатсат. Сойп таӆсат, хуӆ веӆсат, план тэкаптасат. Ай няврэмат па нётсат: рых, нохар, картушка акатсат. Сишан ун аңкем па ун ащем иси рупатсаңан тынаң Победа хатӆ ванаптыя.

Паӆтапӆы, тарам, таксар хоят ураңан Евгений Данилович ун кер тыӆащн 1985 таӆн орденан Отечественной войны мойӆаса.

Шеек самаңа такан тылн рупатмаӆ ураңна Герасим Данилович медальна «За самоотверженный труд» мойӆаса.

Немпщат иӆ пайтам па Советской Союз нох питам яртьяң-мет хатӆ кашаң тови поснтаӆа. Щит меет Волаң па сама мосты хатӆ. Муң семьяеван иса щи хатӆ поснтаӆэв па митинга яхӆув. Кашаң семья рут хоятӆаӆ нумаӆмиӆат. Хоятат ант хурӆаты тут пуңӆа хорам лыптат туӆат па ох иӆ эсаӆман ӆойӆат.

Матвей Серасхов (6 класс) ханшам потар.
Питӆор ашкула эӆты, утаӆтаты нэ: Э.П.Серасхова.