… кеша юкантам лопасн ханты ясаңн ханшам ӆуңтарт понӆув Меет оӆңа понӆэв ханты ясңа толмащам рущ ар «День Победы». Щи ар Марина Афанасьевна Рачинская (Носкина) толмащсаӆӆы. Щаӆта морт-кем арат ляль пора эӆты ӆуңтарт Роман Прокопьевич Ругин ханшас. Ӆуңтаӆн па номпса понаӆн.

Победа хатӆ

Победа хатӆ, щи ӆоват ӆув еӆан ус,
Хоты хурмом ратан ӆавам ӆоӆыяс.
Усат юшат, иса хишан восымиюм, –
Там хатӆ муң вана пайтсэв хоты веритсув.

Щи Победа хатӆ
Щеляйн автас,
Щи емаң хатӆ
Вотумтом охсохат пиӆан,
Щи амтап
Сэм йиңкат пиӆан.
Победа хатӆ!
Победа хатӆ!
Победа хатӆ!

Ат па хаиӆ мартеновской кур ов еӆпийн
Родинаев сэмӆаӆ ӆап ат пентсаӆы.
Ат па хатӆ ӆаварт ляльтапса тусув –
Там хатӆ муң вана тусэв хоты веритсув.

Щи Победа хатӆ
Щеляйн автас,
Щи емаң хатӆ
Вотумтом охсохат пиӆан,
Щи амтап
Сэм йиңкат пиӆан.
Победа хатӆ!
Победа хатӆ!
Победа хатӆ!

Уща, ома,
Ёхатсув муң анта хоӆ…
Няр курты ӆуӆн ат йиңк эӆты хухаӆматы!
Европа шуп, шушсув,
Мув шуп, –
Там хатӆ муң вана тусэв, хоты веритсув.

Щи Победа хатӆ
Щеляйн автас,
Щи емаң хатӆ
Вотумтом охсохат пиӆан,
Щи амтап
Сэм йиңкат пиӆан.
Победа хатӆ!
Победа хатӆ!
Победа хатӆ!

Ляль етшам хатаӆн

Ляльна ма ат усам,
Туп нопсэмн шумӆтас,
Хун си айкеӆ туса,
Хатӆэн хутӆамтас.
Овс мув ханты курта
Ӆов шашн ёхтам ху,
Ӆув па мурна кутна,
Матты пеӆңа кутна,
Ӆапемаса ёхн.
Уӆты ун ёх, ай ёх,
Курӆэт, ёшӆэт, кашаңт,-
Сэмӆаӆ хося амат,
Матты патлам овс ат
Хутӆас нови найн.
Вотэм аңкет, икет,
Ёшна тайман нэпек,
Аӆтуп амтэмисат:
Мосаң, парам икем
Хоӆна ӆыӆңа яңхаӆ.
Ёхтам си хоятэн
Ис мет мояң лухса.
И хот – кимет хота
Мойӆатыя вохса.
Пасана ӆувеӆа
Омтса мет ям ӆэтот.
Мур па ӆув юпеӆна
Таӆасыяс эӆты,
Матты тась ёх тынсяң,
Хун ӆув шекшак тыңаң.
Си хатӆ катра сирна –
Охӆаӆ ӆостэмисӆаӆ,
Сишан лялен ирна
Век ат энамтыяс.
Симась емаң хатаӆ
Уӆтаӆ эӆты куртан
Ма ат ватсам. Хатман,
Наен амтас нуман.
Рув ӆув шек ар шошмас,
Ариет соям иңкат,
Наен ӆоңты, шома
Век ат лытас иӆайн.
Ма ат усам ляльна,
Туп нопсэмн шумӆамтас,
Нови тови хатӆэн,
Ляль хун сохнамтас.

Ляль номас

Нопсэм хося хасяс манам лялен,
Нэмоӆтына но хат уӆэн ӆувеӆ.
Юха сэврам нюлам иты, самемн
Мортаң ишна кашеӆ сита хувӆаӆ.
Сяӆта хувӆаӆ хотхар нянь пулатна,
Асем-аңкем пох актаӆымаӆна.
Хон ӆыпина каши пеӆантапсайн,
Нопса ёхтаӆ, хун шек ӆэты ӆытӆайм.
Потам мувна ма еӆпемна омасӆ
Патлам сусан, хун ма веӆпасы сам,
Потам ек икн ӆуй сам хува холатӆ.
Хун ма таӆан хоӆап вантыӆы сам,
Нопса ёхтаӆ хомнамтам ёшпатна
Хун муң атаң-хатӆ ӆоваӆтысув,
Сяӆта метам, сясьӆы питам шашна,
Матты юха си сыс ювиӆысув.
Нумаӆмаӆӆы аңкем хоӆӆапсана,
Хун ӆув парам похаӆ ёхта нэпек,
Ат оӆӆиям ар сыс оӆамӆана,
Ракнытаӆна, матты рыйты сэсна
Нумасыӆув – век ат веритӆу муң,
Туп муң хутӆи нох киӆтысу ӆуңн.
Мет па кинься нопса аймас век
Муң рупитты ёхӆувн, хой па нё хас,
Рахаӆ айӆты кашаң хоят меңка
Ӆаптам ун муң мувев ситы во хас.
* * *
Кимет похаӆ соӆтан пеӆа
Манам сысан аңкем хоӆӆас,
Охшам сыӆна муңхас сэмӆаӆ,
Хун ӆув похаӆ сохат понас.
Лялен сохнам эӆты сикуш
Мувем хося манас кат таӆ,
Яма уятсаӆӆы ин куш,
Антам похаӆ ляля манаӆ.
Туп ма аңкем самаӆ хося
Парам похаӆ нюлмаӆ хоӆна
Пелак оӆас, кашийн хонсяс,
Урна посмемиям воӆаӆ.
– Муй сирн ат па хоӆӆатыя, –
Нюхмиӆыяс асем пеӆа, –
Хун ма оӆаң похем шияӆ
Самем хося интап пеӆаӆ.
Хойна ватса – еӆ юш патӆам,
Ляль муй этаӆ, муй па антам.
Туп си яӆап ляль ёх сыемӆ.
Ай ма усам си порана,
Самна каши иси хасяс.
Туп си аңкем ясаң ранаӆ
Яӆап нопсат еӆӆы ястас.
Похем соӆтан пеӆа манман,
Аңкеӆ ин куш аматӆияӆ,
Туп ма сэмӆаӆ пеӆа ватман,
Мор кутн ӆуңтаӆам аңкем шияӆ…